Politică de confidențialitate

 INFORMARE

PRIVIND PROTECȚA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

            Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România  (OAMGMAMR) FILIALA BISTRIŢA-NĂSĂUD – în calitate de operator de date cu caracter personal, cu sediul în Bistriţa, str. Emil Gărleanu, bl.2, sc. C. ap.25, prelucrează date cu caracter personal în scopul îndeplinirii obligațiilor legale ce îi revin în temeiul prevederilor OUG nr.144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, aprobată prin Legea nr.53/2014, cu modificările și completările ulterioare.

            În scopul îndeplinirii obligațiilor legale privind controlul şi supravegherea exercitării profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi, respectiv, a profesiei de asistent medical, OAMGMAMR-BN prelucrează următoarele date cu caracter personal: nume si prenume, codul numeric personal, seria și numărul actului de identitate, data nasterii, locul nasterii, adresa de domiciliu/de corespondență, telefon, email, date privind starea civilă, cetățenia, starea de sănătate, abaterile disciplinare, locul de muncă, formarea profesională, venitul, cazierul judiciar.

            Datele cu caracter personal menționate mai sus sunt destinate utilizării de către OAMGMAMR-BN şi pot fi comunicate următorilor destinatari: autorităţilor publice cu atribuţii în domeniu, autorităților competente din celelalte state membre ale Uniunii Europene şi altor destinatari care au legătură directă cu realizarea scopului pentru care sunt furnizate aceste date. Toate persoanele care vor avea acces ulterior la datele furnizate de către dumneavoastra semnează contracte de confidențialitate în acest sens.

            Sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele personale în mod corect, acestea fiind necesare în scopul determinat prin cadrul normativ în vigoare. Refuzul de a furniza datele solicitate determină imposibilitatea eliberării documentelor necesare exercitării profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moașă și a profesiei de asistent medical.

            Datele personale menționate mai sus vor fi păstrate pe o perioadă de timp stabilită conform legislației specifice arhivării și vor fi utilizate pentru următoarele obligații legale privind exercitarea profesiei:

 1. Înregistrare membrilor în Registrul naţional unic al asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali din România;
 2. Autorizare sau, după caz, avizare a exercitării profesiei de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical pe teritoriul României;
 3. Atestare titluri de calificare de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical obţinute în România (certificate de conformitate);
 4. Recunoaştere calificări profesionale de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical dobândite în celelalte state membre ale Uniunii Europene;
 5. Asigurare schimb de informaţii, prin intermediul IMI, cu autorităţile competente ale altor state în vederea exercitării profesiei de către asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali;
 6. Emitere card profesional european;
 7. Emitere certificat de status profesional curent – atestare onorabilitate şi moralitate profesională a membrilor;
 8. Autorizare exercitare temporară şi ocazională a profesiilor de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical pentru cetăţeni ai statelor terţe;
 9. Soluţionare cereri şi petiţii;
 10.  Analizare cazuri de abateri de la normele de etică şi deontologie profesională şi de la regulile de bună practică profesională, în calitate de organ de jurisdicţie profesională;
 11.  Mecanism de alertă – informare IMI privind restrângerea sau interzicerea exercitării profesiei;
 12.  Organizare examen de grad principal;
 13.  Avizare înfiinţare cabinete individuale de practică independentă a asistenților medicali generaliști, moaşelor şi asistenților medicali;
 14.  Derulare activități de educație medicală continuă: iniţierea şi promovarea de forme de educaţie continuă, creditare cursuri și acreditare furnizori;
 15.  Organizare şi derulare programe de pregătire pentru calificarea infirmierelor;
 16.  Organizare cursuri de calificare acreditate ANC: Infirmieră, Baby sitter, Ingrijitor bătrani la domiciliu, Ingrijitor bolnav la domiciliu;
 17.  Reatestarea competenței profesionale.

Pe lângă scopul îndeplinirii obligațiilor sale legale, OAMGMAMR-BN prelucrează date cu caracter personal în următoarele scopuri: implementarea de proiecte finanțate din fonduri europene, comunicarea cu utilizatorii rețelei de socializare facebook (https://www.facebook.com/oamgmamr.bn). În aceste situații, prelucrarea datelor personale se realizează în baza consimțământului utilizatorilor / persoanelor vizate.

Conform dispozițiilor   Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 Regulamentul General privind protectia datelor  şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, OAMGMAMR-BN are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi.

Conform Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 Regulamentul General privind protectia datelor aveţi următoarele drepturi:

 • de a vă retrage consimțământul pentru prelucrarea datelor,
 • de a vă opune prelucrării datelor personale care vă privesc,
 • de a solicita accesul la datele personale, rectificarea, stergerea sau restricționarea prelucrării acestor date,
 • precum și dreptul la portabilitatea datelor.

 

TERMENI ȘI CONDIȚII UTILIZARE SITE: https://oamrbn.ro/

CINE SUNTEM?

Acest website  https://oamrbn.ro/ este website-ul oficial al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România  Filiala Bistrița/Năsăud, (numit în continuare OAMGMAMR BN) și este administrat de către OAMGMAMR BN, cu sediul în Bistriţa, str. Emil Gărleanu, bl.2, sc. C. ap.25., tel: 0263233031, E-mail: secretariat@oamrbn.ro.

Vă înștiințăm asupra tipului de informații pe care le colectăm de la utilizatorii/vizitatorii website-ului precum și la modul în care utilizăm aceste informații.

DEFINIȚII

„GDPR” – Regulamentul (UE) 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date  și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

“Operator de date cu caracter personal”  persoana fizică sau juridică care stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal.

„Date cu caracter personal”  orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă (o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale).

CE FEL DE INFORMAȚII COLECTĂM PRIN INTERMEDIUL WEBSITE-ULUI?  ÎN CE SCOPURI?

Informațiile furnizate voluntar prin intermediul website-ului https://oamrbn.ro/

Când utilizati formularul de pe site, când vă abonați la newsletter-ul nostru sau când contactati OAMGMAMR BN prin e-mail, ne comunicați și ne dați acces în mod voluntar la informații/date personale. Aceste informații/date pot să includă numele, prenumele, adresa de e-mail, numărul de telefon, data nașterii, adrese de corespondență / de domiciliu.

Vă asigurăm că aceste informații sunt păstrate în condiții de securitate și confidențialitate în baza noastră de date. Nu dezvăluim, nu transferăm și nu vindem informații către terți.

Informații colectate automat

Când navigati pe website-ul nostru, este posibil să colectăm informații despre vizita dumneavoastră. Aceste informații pot să includă adresa IP, sistemul de operare, browserul, activitatea de navigare și alte informații despre modul în care ați interacționat cu website-ul https://oamrbn.ro/. Putem colecta aceste informații prin folosirea cookie-urilor și doar cu acceptul dumneavoastră.

CARE SUNT DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ?

Conform Regulamentului UE 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulament nr. 679 din 27 aprilie 2016 Regulamentul General privind protectia datelor) aveţi următoarele drepturi:

Dreptul de retragere a consimțământului

În situația în care prelucrarea se bazează pe consimțământ, va puteti retrage consimțământul în orice moment,  prin transmiterea unui e-mail pe adresa de email marius@gdprprotect.ro  

Dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere

De asemenea, beneficiaţi de dreptul de a vă adresa cu o plângere, Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (http://www.dataprotection.ro/) precum şi de dreptul de a vă adresa justiţiei.

Dreptul de acces

Aveti  dreptul de a obține din partea noastră o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care va privesc și, în caz afirmativ, aveti dreptul de acces la datele respective.

Dreptul la rectificare

Aveti dreptul de a solicita OAMGMAMR BN rectificarea datelor cu caracter personal inexacte, care vă privesc. Ținându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, aveti dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare.

Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”)

În situațiile în care (1) datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor, (2) s-a retras consimțământul și nu există un alt temei legal pentru prelucrare, (3) va opuneti prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea sau (4) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal, aveti dreptul de a obține ștergerea datelor care vă privesc.

Dreptul la restricționarea prelucrării

Aveti dreptul de a obține din partea OAMGMAMR BN restricționarea prelucrării în cazul în care se aplică unul din următoarele cazuri:

(a) contestati exactitatea datelor, pentru o perioadă care ne permite nouă să verificăm exactitatea datelor;

(b) prelucrarea este ilegală, iar dvs. va opuneti ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;

(c) nu mai avem nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar dvs. ni le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;

(d) v-ati opus prelucrării în conformitate cu articolul 21 alineatul (1) din GDPR, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile noastre legitime prevalează asupra drepturilor tale.

Dreptul la portabilitatea datelor

Aveti dreptul de a primi datele cu caracter personal care va privesc și pe care ni le-ati furnizat într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și aveti dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea noastră, în cazul în care:

(a) prelucrarea se bazează pe consimțământ în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (a) sau al articolului 9 alineatul (2) litera (a) din GDPR sau pe un contract în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (b) din GDPR; și

(b) prelucrarea este efectuată prin mijloace automate.

Vă aducem la cunoștință curmătoarele:

OAMGMAMR BN nu transmite, nu vinde și nu cedează terților datele dumneavoastră în scopuri de marketing. Datele care sunt transferate către terți sunt folosite doar în scopurile menționate mai sus.

Vă informăm că OAMGMAMR BN a luat măsuri tehnice și organizaționale pentru a proteja datele dumneavoastră împotriva pierderii, manipulării sau accesului neautorizat. Adaptăm continuu măsurile noastre de securitate, în acord cu progresul și dezvoltările tehnologice.

În privința datelor pe care le colectăm automat prin folosirea cookie-urilor sau a altor tehnologii similare, temeiul pentru prelucrare este consimțământul. Odată cu accesarea webite-ului www.oamr.ro si acceptarea termenilor și condițiilor și a politicii de prelucrare a datelor cu caracter personal, vă dați consimțământul asupra prelucrării acestor date. În situația în care nu acceptați termenii și condițiile și politica de prelucrare a datelor cu caracter personal, acest lucru nu va afecta accesul dumneavoastră la website-ul https://oamrbn.ro/ și la informațiile prezentate pe acesta, dar poate să scadă eficiența interacțiunii dumneavoastră pe website-ul nostru.

            Pentru întrebări sau nelămuriri cu privire la prelucrarea datelor dvs. personale sau pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată, Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România Filiala Bistriţa-Năsăud, la următoarea adresă: Bistriţa, str. Emil Gărleanu, bl.2, sc. C. ap.25., tel: 0263233031. Datele de contact ale responsabilului pentru protecția datelor (DPO) al OAMGMAMR FILIALA BISTRIŢA-NĂSĂUD – sunt următoarele: email: marius@gdprprotect.ro  tel. 0769041200. 

De asemenea, beneficiaţi de dreptul de a vă adresa cu o plângere, Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (http://www.dataprotection.ro/) precum şi de dreptul de a vă adresa justiţiei.

 

Centrul de preferințe pentru confidențialitate

Necessary

Advertising

Analytics

Other

web hosting inregistrare domenii gazduire site hosting romania inregistrare domeniu gazduire domenii gazduire site gazduire domenii gazduire web host site magazin online gazduire web magazin online gazduire woocommerce redactare articole articole seo gazduire e-mail advertoriale seo pret advertoriale seo gazduire website gazduire email gazduire mail gazduire e-mail gazduire website agentie web design oferta creare site web oferta creare site web magazin online pret oferta magazin online agentie de web design