OAMGMAMR Bistrița Năsăud

ANUNȚ PRIVIND ELIBERAREA AVIZULUI ANUAL DE LIBERĂ PRACTICĂ PENTRU ANUL 2024

Anunt

ANUNȚUL PRIVIND ELIBERAREA AVIZULUI ANUAL PENTRU ANUL 2024

Începând cu data de 27 octombrie 2023  începem eliberarea avizelor anuale de liberă practică pentru asistenţi medicali generaliști, moașe și asistenți medicali pentru anul 2024. Eliberarea avizului anual se va desfășura în conformitate cu prevederile Hotărârilor CN nr. 25 și 28 din octombrie 2023 privind aprobarea Procedurii de eliberare a avizului anual pentru exercitarea profesiilor de asistent medical generalist, de moașă și de asistent medical, în regim salarial, independent sau în regim de voluntariat pe teritoriul României, astfel:

 1. Documentele necesare pentru eliberarea avizului anual în regim salarialsunt următoarele:
 • Cererea tip (conform modelului anexat ) care se depune la filiala OAMGMAMR de care aparţine solicitantul şi pe teritoriul căreia exercită legal profesia;
 • Copia asigurării/asigurărilor INDIVIDUALE de răspundere civilă pentru greşeli în activitatea profesională, valabilă pentru ÎNTREG anul calendaristic pentru care se solicită avizul;
 • Unul dintre următoarele documente care atestă exercitarea legală a profesiei în regim salarial:

– Raport per salariat din REVISAL semnat, ştampilat şi datat de către angajator, cu termen de valabilitate 30 de zile de la data emiterii pentru solicitanţii cărora nu li se reţine cotizaţia de membru pe stat de plată;

– Contractul individual de muncă (doar la angajare) sau actele adiţionale la contractul individual de muncă (dacă s-au produs modificări în derularea contractului individual de muncă);

– Adeverinţă de la angajator în care să se precizeze funcţia şi locul de muncă, eventualele mutaţii intervenite şi data de la care au apărut modificări ale condiţiilor contractuale (modificări de normă, salariale etc) precum şi salariul de bază la data emiterii adeverinţei;

 • Dovada cumulării numărului minim (30) de credite se verifică în Registrul Naţional Unic al asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali (se vor solicita doar diplomele pentru cursurile, manifestările ştiinţifice creditate, care nu au fost încă înregistrate în Registrul Naţional Unic al asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali);
 • Dovada achitării la zi a cotizaţiei de membru, cu excepţia cazului în care cotizaţia este reţinută lunar de către angajator pe ştatul de plată;
 • Certificatul de sănătate fizică şi psihică pentru asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali care exercită profesia după vârsta de 65 de ani.
 1. Documentele necesare eliberării avizului anual în cazul exercitării în regim independenta profesiei, în calitate de persoană fizică independentă sau de titular al cabinetului de practică independentă sunt următoarele:
 • Cererea tip care se depune la filiala de care aparţine solicitantul şi pe teritoriul căreia exercită legal profesia independent;
 • Copia asigurării/asigurărilor INDIVIDUALE de răspundere civilă pentru greşeli în activitatea profesională valabilă pentru ÎNTREG anul calendaristic pentru care se solicită avizul (suma minimă asigurată de 20.000 EURO.
 • Contractul sau contractele de prestări servicii încheiate cu unităţi sanitare/instituţii/furnizori din sistemul public sau privat de sănătate, autorizaţi conform legii în vederea furnizării de servicii de îngrijiri medicale, potrivit calificării profesionale dobândite şi fişei de atribuţii a asistentului medical generalist, moaşei, asistentului medical care exercită profesia în calitate de persoană fizică independentă;
 • În cazul în care contractual de prestări servicii este încheiat pe perioadă nedeterminată și a fost prezentat la filială la solicitarea unui aviz anterior, se va depune o adeverință din partea beneficiarului, care să ateste că respectivul contract este în vigoare;
 • Copia Certificatul de înregistrare a cabinetului de practică independentă eliberat de către Direcţia de Sănătate Publică Judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti – doar la solicitarea primului aviz pentru exercitarea profesiei în calitate de titular al cabinetului de practică independentă ;
 • Certificatul cu Codul de înregistrare fiscală (CIF) de la ANAF, pentru a exercita profesia în calitate de persoana fizică independentă – doar la solicitarea primului aviz pentru exercitarea profesiei în calitate de persoana fizică independentă;
 • Dovada cumulării numărului minim (30) de credite (se solicita doar diplomele pentru cursurile, manifestările ştiinţifice creditate, care nu au fost încă înregistrate în Registrul naţional unic al asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali);       
 • Dovada achitării la zi a cotizaţiei de membru – cu regularizare în baza declaraţiei anuale de venit depusă la Administraţia Finanţelor Publice- (documentul de plată şi verificarea în înregistrările filialei).

  Documentele necesare pentru eliberarea avizului anual în cazul exercitării profesiei în regim de voluntariat sunt următoarele:

 • Cererea tip care se depune la filiala OAMGMAMR de care aparţine solicitantul şi pe teritoriul căreia exercită legal profesia-în calitate de voluntar;
 • Copia asigurării/asigurărilor individuale de răspundere civilă pentru greşeli în activitatea profesională valabilă pentru anul calendaristic pentru care se solicită avizul;
 • Copia contractului de voluntariat încheiat cu unitatea care organizează şi administrează activităţi de voluntariat şi fişa de atribuţii a voluntarului;
 • Dovada achitării la zi a cotizaţiei.
 1. Alte precizări necesare:
 • Cererea și documentele aferente, indiferent de forma de exercitare a profesiei pot fi depuse personal sau prin împuternicit la sediul filialei din Bistrița, str. Emil Gîrleanu, bl.2, sc.C, ap.25, sau pot fi SCANATE și transmise online pe adresa: avizare@oamrbn.ro (vor fi primite și prelucrate DOAR DOCUMENTELE SCANATE, ÎNTR-UN SINGUR FIȘIER PDF. Documentele trimise ca fotografii sau în alte formate greu lizibile nu pot fi prelucrate și vor fi respinse, solicitându-se retrimiterea acestora în formatul solicitat).
 • Cererea va fi completată OBLIGATORIU DE CĂTRE SOLICITANT, CU MAJUSCULE ȘI VOR FI BIFATE TOATE RUBRICILE NECESARE, CONFORM SITUAȚIEI INDIVIDUALE;
 • Dacă optați pentru varianta de trimitere online vă rugăm ca în acelați email să precizaţi perioada din anul 2024 pentru care doriţi să achitaţi cotizaţia de membru. Dacă plata cotizaţiei se face de către angajator vă rugăm să ne transmiteţi şi datele de facturare ale angajatorului;
 • După primirea emailului şi studierea documentelor trimise, vă vom trimite un email de confirmare, în care veţi regăsi şi documentul în baza căruia veţi achita cotizaţia;
 • În cazul în care documentele trimise sunt incomplete sau neconforme cerinţelor veţi primi un email de notificare în acest sens, pentru corectarea/completarea acestora, iar cererea va fi înregistrată doar la data la care va fi retrimis emailul cu toate documentele necesare;
 • După achitarea cotizaţiei, veţi transmite pe aceeaşi adresa de email avizare@oamrbn.ro dovada plăţii (documentul de plată scanat sau redirecţionat în cazul plăţilor online) şi veţi primi avizul scanat. Avizul original se va păstra la dosarul dumneavoastră şi va putea fi ridicat de la sediu, personal sau prin împuternicit.
 • Colegii la care au intervenit schimbări în datele personale/profesionale vor transmite online copii ale actelor justificative, iar dacă modificările impun schimbarea datelor de pe certificatul de membru, vor aduce la sediu copiile însoţite de documentele originale (pentru certificare de conformitate) şi certificatul de membru în original, pentru schimbarea acestuia;
 • Colegii care s-au înscris în OAMGMAMR pe baza adeverinței eliberate de unitatea de învățământ absolvită şi care au intrat în posesia diplomei/certificatului de absolvire, vor prezenta o copie şi diploma/certificatul de absolvire în original (pentru certificare de conformitate) şi Certificatul de membru în original, pentru schimbarea certificatului;
 • Pentru solicitările care vin după data de 01.01.2024 şi pentru situaţiile în care nu sunt îndeplinite condiţiile necesare avizării până la această dată (de ex. asigurare de malpraxis care nu respectă suma minimă asigurată prevăzută de reglementările în vigoare sau valabilitatea pentru întreg anul 2024, numărul minim de 30 credite EMC etc), avizul se va elibera DOAR DE LA DATA LA CARE vor fi îndeplinite toate cerinţele pentru eliberarea avizului şi cererea va putea fi înregistrată.
 • Eliberarea avizelor anuale pentru anul 2024 va începe din data de 27.10.2023.

IMPORTANT:

 1. Recomandăm colegilor care au avut încheiate polițe de asigurare la EUROINS (care mai au valabilitate doar până în data de 07.12.2023) să încheie noua polița de asigurare cu valabilitate de la data de 08.12.2023 până la data 31.12.2024!! În acest caz, cererile de eliberare a avizului, asigurarea și celelate documente necesare avizului anual pentru 2024 se vor depune până cel târziu în data de 17 noiembrie 2023, anexând în plus avizul anual pentru 2023 în original (acesta va fi modificat cu noua poliță)!!!
 2. Pentru unitățile mari, vom stabili împreună procedura prin care se va facilita preluarea și transmiterea cererilor și documentelor individuale necesare avizului anual. Vom reveni în curând cu aceste informații!!

Pentru orice propuneri, informaţii suplimentare, puteți să ne contactaţi la: tel. 0787695625, 0263233031 sau pe adresele de email: bn-secretariat@oamr.ro sau secretariat@oamrbn.ro

Toate cele bune tuturor!

Cristina Muşină

preşedinte

OAMGMAMR BN

La încheierea polițelor de asigurare vă rugăm să țineți cont de prevederile

HOTĂRÂRII nr. 20 din 30 august 2023

privind stabilirea valorii minim asigurate pentru încheierea asigurării de răspundere civilă pentru greșeli în activitatea profesională pentru asistenții medicali generaliști, moașele și asistenții medicali care exercită profesia în regim salarial, independent sau de voluntariat

Emitent: ORDINUL ASISTENȚILOR MADICALI GENERALIȘTI, MOAȘELOR ȘI ASISTENȚILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA

Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 846 din 20 septembrie 2023

 Având în vedere prevederile art. 22 alin. (2) și ale art. 53 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moașă și a profesiei de asistent medical, precum și organizarea și funcționarea Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 53/2014, cu modificările și completările ulterioare,

văzând prevederile:

– art. 15 alin. (2) lit. i) din Normele metodologice privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, de moașă și de asistent medical în regim independent, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 1.454/2014, cu modificările și completările ulterioare;

– art. 6 alin. (1) lit. t) din Statutul Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România adoptat prin Hotărârea Adunării generale naționale a Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România nr. 1/2009, cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul național al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, întrunit în ședința din data de 30 august 2023, emite următoarea hotărâre:

Articolul 1

(1) Asistenții medicali generaliști, moașele și asistenții medicali care își exercită profesia de asistent medical generalist, de moașă și de asistent medical în regim salarial sau de voluntariat vor încheia asigurări de răspundere civilă în domeniul medical la o valoare minimă a riscului asigurat, după cum urmează:

 1. a)asistenții medicali generaliști, moașele și asistenții medicali care exercită profesia în unități sanitare cu paturi, centre de primire urgențe și unități de primiri urgențe, serviciu de ambulanțe, echivalentul în lei al sumei de 10.000 de euro;
 2. b)asistenții medicali generaliști, moașele și asistenții medicali care exercită profesia în unități de medicină primară, ambulatorii, cabinete medicale individuale sau laboratoare, echivalentul în lei al sumei de 4.000 de euro;
 3. c)asistenții de farmacie, asistenții medicali specialitatea igienă și sănătate publică și asistenții care își desfășoară activitatea în institute de medicină legală, echivalentul în lei al sumei de 2.000 de euro.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică și membrilor asociați ai Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România.

Articolul 2

Asistenții medicali generaliști, moașele și asistenții medicali care exercită profesia în regim independent, în calitate de persoană fizică independentă sau de titulari de cabinete de practică independentă, vor încheia asigurări de răspundere civilă profesională la o valoare minimă a riscului asigurat, echivalentul în lei al sumei de 20.000 de euro.

Articolul 3

Asigurările de răspundere civilă pentru greșeli în activitatea profesională se vor încheia numai cu societăți de asigurări autorizate de Autoritatea de Supraveghere Financiară – Sectorul Asigurări.

Articolul 4

Valorile asigurărilor prevăzute la art. 1 și 2 sunt valori minime obligatorii, asistenții medicali generaliști, moașele și asistenții medicali având libertatea ca, în funcție de specificul locului de muncă și activităților efectiv desfășurate, să încheie contracte de asigurare pentru răspundere civilă profesională la valori mai mari.

 Articolul 5

Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 octombrie 2023.

Articolul 6

Prezenta hotărâre abrogă Hotărârea Consiliului național al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România nr. 9/2023 privind stabilirea valorii minim asigurate pentru încheierea asigurării de răspundere civilă pentru greșeli în activitatea profesională pentru asistenții medicali generaliști, moașele și asistenții medicali care exercită profesia în regim salarial și/sau independent, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 265 din 30 martie 2023, și Hotărârea Consiliului național al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România nr. 18/2023 privind stabilirea valorii minim asigurate pentru încheierea asigurării de răspundere civilă pentru greșeli în activitatea profesională pentru membrii asociați, precum și pentru asistenții medicali generaliști, moașele, asistenții medicali care exercită profesia în regim de voluntariat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 547 din 19 iunie 2023.

Articolul 7

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele

Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România,
Mircea Timofte

Hotararea 20 / 30.08.2023

Hotararea 25 / 12.10.2023

Hotararea 28 / 12.10.2023

Scrie un comentariu