Aveţi dreptul la confidentialitate.

Certificatul de membru se eliberează pe baza următoarelor documente:

Bine ați venit pe site-ul

OAMGMAMR

Bistrița – Năsăud

ÎN ATENŢIA COLEGILOR ASISTENŢI MEDICALI/MOAŞE CARE ÎNCĂ NU AU SOLICITAT AVIZUL ANUAL PENTRU ANUL 2020!

După cum ştiţi, pentru exercitarea legală a profesiei de asistent medical/moaşă este necesară obţinerea avizului anual. Pentru cei care încă nu au solicitat avizul pentru anul 2020 (la 31 decembrie au expirat toate avizele eliberate pentru anul 2019), reamintim următoarele:

Conform OUG 144/2008, aprobată şi actualizată prin Legea 278/2015 cu modificările şi completările ulterioare:
• asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali exercitã profesia pe baza certificatului de membru eliberat de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medical şi a avizului anual;
• avizul anual se acordă numai după încheierea asigurării de rãspundere civilă pentru greşeli în activitatea profesională, valabilă pentru anul respectiv;
• practicarea profesiei de asistent medical generalist, moaşã sau asistent medical de cãtre o persoanã care nu are aceastã calitate ori nu îndeplineşte condiţiile prevãzute de lege se pedepseşte conform prevederilor Codului penal;
• în cazul nerealizării numărului de credite necesare avizării anuale, se poate suspenda calitatea de membru şi implicit dreptul de liberă practică, până la realizarea numărului de credite;
• neplata cotizaţiei de membru datorate de membrii OAMGMAMR, pe o perioadă mai mare de 6 luni, se sancţionează cu suspendarea calităţii de membru şi implicit a dreptului de liberă practică, până la plata cotizaţiei restante.

În conformitate cu Legea 53/2003 Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare, contractul individual de muncă:
• se suspendă de drept de la data expirării perioadei pentru care au fost emise avizele, autorizaţiile ori atestările necesare pentru exercitarea profesiei.
• încetează de drept, dacă în termen de 6 luni salariatul nu şi-a reînnoit avizele, autorizaţiile ori atestările necesare pentru exercitarea profesiei.

Colegilor care încă nu au solicitat avizul pentru anul în curs sau nu îndeplinesc condiţiile pentru eliberarea acestuia le precizăm că îşi asumă, împreună cu angajatorii lor, întreaga responsabilitate şi eventualele consecinţe prevăzute în reglementările legale în vigoare!

În atenţia colegilor care nu au realizat numărul de credite necesar avizului anual!!!!

Vă reamintim că pentru avizul anual pentru anul 2020 este necesar să aveţi minim 30 de credite EMC realizate pe parcursul anului 2019. Sunt exceptaţi de la această cerinţă colegii care au exercitat profesia mai puţin de 6 luni în anul 2019 şi colegii nevăzători.
De asemenea, vă reamintim că persoanele care la sfârşitul anului 2019 au RESTANŢE în realizarea numărului de credite EMC necesar avizului anual, VOR PIERDE GRATUITATEA CURSURILOR ÎN ANUL 2020!!!

Informaţii suplimentare la tel.0263233031 sau la sediu.

IMPORTANT!!! AVIZ ANUAL 2020!!!

Dragi colegi,

Vă informăm că începând din data de 11.11.2019 vom începe eliberarea avizelor anuale pentru exercitarea profesiei, pentru anul 2020!!
În vederea eliberării AVIZULUI ANUAL 2020 PENTRU EXERCITAREA PROFESIEI de asistent medical generalist, moașă și asistent medical sunt necesare:
– Certificatul de membru în original;
– Copie după asigurarea/asigurările de răspundere civilă profesională (malpraxis) care să acopere ÎNTREG anul 2020;
– PLAFOANELE MINIME OBLIGATORII ALE SUMEI ASIGURATE SUNT (conform Hotărârii OAMGMAMR nr. 5/2018 privind stabilirea valorii minime asigurate pentru răspunderea civilă în domeniul medical https://lege5.ro/Gratuit/gi3tkmjsgiyq/hotararea-nr-5-2018-privind-stabilirea-valorii-minime-asigurate-pentru-raspunderea-civila-in-domeniul-medical):
• 20.000 euro pentru colegii care exercită profesia ca practică independentă;
• 10.000 euro – pentru asistenții medicali/moașe care își exercită profesia în unitățile sanitare cu paturi, UPU-SMURD, servicii de ambulanţă;
• 4.000 euro – pentru asistenții medicali/moașe care își exercită profesia în cabinete de medicină primară, ambulatorii, laboratoare;
• 2.000 euro – pentru asistenții medicali care își exercită profesia în farmaciile cu circuit deschis, asistenţii de igienă şi sănătate publică şi cei care lucrează în serviciile de medicină legală;
– Raport per salariat din REVISAL eliberat cu cel mult 30 de zile înaintea solicitării avizului, semnat de reprezentantul legal al angajatorului;

– Minim 30 de credite EMC realizate în cursul anului 2019;
– Colegii la care au intervenit schimbări în datele personale sau profesionale vor prezenta acte doveditoare, după caz (copie CI, copie certificat căsătorie, copie sentință divorț, decizii încetare contract de muncă etc. şi Certificatul de membru în original);
– Colegii care s-au înscris în OAMGMAMR pe baza adeverinței eliberate de unitatea de învățământ absolvită şi care au intrat în posesia diplomei/certificatului de absolvire, vor prezenta copie legalizată după diploma/certificatul de absolvire şi Certificatul de membru în original;
– Colegii cărora nu li se reţine cotizaţia de membru pe stat de plată vor prezenta dovada achitării cotizaţiei pntru anul 2019 integral şi cel puţin pe trei luni din anul 2020;
– Colegii care profesează în regim independent vor depune o copie a declaraţiei cu veniturile realizate în 2018, depusă la AJFP Bistriţa-Năsăud;
–  Colegii care exercită profesia după vârsta de pensionare vor depune în plus faţă de cele menţionate anterior certificat de sănătate fizică şi psihică;
– Documentele se depun  personal la sediu sau de către persoana care a fost împuternicită pe cererea de aviz;
– Cererea se completează PERSONAL de către solicitantul avizului (vor fi completate/bifate, TOATE RUBRICILE, inclusiv numele împuternicitului, dacă este cazul).
– Informaţii suplimentare se pot obţine la tel. 0263233031; modelul cererii pentru avizul 2020 va putea pot fi solicitată la sediu sau la adresa de email: secretariat@oamrbn.ro

Pe site-ul  OAMGMAMR – filiala Bistrita-Nasaud veți găsi informații utile despre toate domeniile de interes ale profesiei noastre incepand de la statut la cursurile de educație medicală continuă.

Vă mulțumim pentru că vă aflați pe site și vă dorim navigare plăcută.

Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, denumit în continuare şi OAMGMAMR, este înfiinţat şi organizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România şi este continuatorul de drept al Ordinului Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România.

Denumirea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România va fi înscrisă în toate documentele, actele şi înscrisurile care emană de la acesta, cu menţionarea sediului, a codului fiscal şi a conturilor OAMGMAMR.

Examenul de grad principal pentru asistenți medicali generaliști, moașe, asistenți medicali, surori medicale și oficianți medicali.

Reatestarea competenţelor profesionale. Prevederi cu privire la reluarea activității în cazul întreruperii exercitării profesiei.

Codul de etică şi deontologie al asistentului medical generalist, al moaşei şi al asistentului medical din România.

Recunoașterea titlurilor de calificare de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical.

Educaţia medicală continuă, denumită în continuare EMC, reprezintă întreaga arie de experienţe menite să conducă la învăţare

Condiții generale de acces la profesia de asistent medical generalist, la profesia de moaşă şi la profesia de asistent medical.

CURSURI ONLINE – EDUCAȚIE MEDICALĂ CONTINUĂ

PERIOADA DE INSCRIERE - STRUCTURA CURSURILOR